N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Zagađivači

KADMIJUM

Šta je kadmijum i gde se upotrebljava?


Kadmijum se nalazi u okviru IIb grupe periodnog sistema i pripada grupi prelaznih metala srebrnasto-bele boje. U prirodi se javlja u rudama cinka, bakra i olova. U elementarnom obliku kadmijum nije rastvorljiv u vodi, dok su hloridi, nitrati i sulfati rastvorljivi.

Na visokoj pH vrednosti će se istaložiti, jer su karbonat i hidroksid nerastvorljivi. Slično cinku, kadmijum se koristi u elektroindustriji, u mnogim vrstama sredstava za pranje, u baterijama, televizorima, ali kadmijum se koristi i kao žuti pigment. Takođe se koristi u keramici, fotografiji, insekticidima, u industriji plastike i čelika i kao legura sa bakrom, olovom, srebrom, aluminijumom i niklom.


Kako kadmijum dospeva u vodu?


Pošto se nalazi u niskoj koncentraciji u stenama, uglju i nafti, češće se prirodno nalazi u podzemnoj vodi nego u površinskoj. Meka voda niske pH vrednosti može da sadrži više koncentracije kadmijuma.


Kadmijum


Koji su uticaji kadmijuma na zdravlje?


Apsorpcija kadmijuma zavisi od rastvorljivosti njegovih jedinjenja.

Kod ljudi se javlja muka i povraćanje pri većim koncentracijama kadmijuma. Kadmijum se primarno akumulira u bubrezima i ima dugo biološko vreme poluraspada od 10 - 35 godina (bubrežna disfunkcija, hipertenzija i anemija).


Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK)


Prema preporuci EU (Directive 98/83/EC) i po našem Pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. list SRJ, 42/98) granična vrednost za kadmijum je 5, odnosno 3 mg/L.
 

Više od 15 hiljada vaših sugrađana već uživa u čistoj vodi!
Pridružite im se i vi!

Nabavite svoj Nobel aparat za prečišćavanje vode danas!

Kupi aparat ovde!

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun