N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Zagađivači

Nitrati i nitriti

Određivanje azota u vodi koji se pojavljuje u obliku amonijaka, nitrata ili nitrita, ima veliki higijenski značaj, jer se ova jedinjenja stvaraju raspadanjem organskih materija (proteina, uree i dr.) pod uticajem hemijskih reakcija ili pod dejstvom bakterija.

Nitrati su soli azotne kiseline i predstavljaju krajnji produkt oksidacije azotnih jedinjenja. Njihovo prisustvo u većim količinama može da izazove kod beba methemoglobinemiju. Makslimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrate, izražena preko azota je 10 mg/L vode.

Nitriti se prirodno pojavljuju kao deo azotnog ciklusa. Nitritni jon je vrlo nepostojan i u aerobnoj zoni pod uticajem kiseonika oksidiše do nitrata, a uz pomoć bakterija Nitrobacter. Koriste se u industriji kao aditivi hrani, posebno u mesu i siru. Koriste se kao đubrivo i oksidacioni agens u hemijskoj industriji. Nitriti u vodi mogu takođe da budu dokaz svežeg fekalnog zagađenja. Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) za nitrite izražena preko azota je 0.005 mg/L vode.


Na koji način oni deluju na zdravlje?


Kratkoročno: Prevelika količina nitrata u vodi za piće izazva teške bolesti, a ponekad i smrt. Toksičnost nitrita se manifestuje vazodilatornim/kardiovaskularnim efektima pri visokim dozama i methemoglobinemijom, tzv. "sindromom plave dece", pri nižim dozama. Nitriti u krvi oksiduju hemoglobin u methemoglobin koji nije prenosilac kiseonika do tkiva, što se manifestuje cijanozom, a u većim koncentracijama i asfiksijom (prestanak disanja). Simptomi uključuju otežano disanje i plavetnila na koži.

Dugoročno: Nitrati i nitriti imaju potencijal da uzrokuju sledeće efekte kao posledicu dugotrajnog izlaganja iznad MDK, a to su diureza i krvarenje slezine.


Nitrati i nitriti


Koliko je nitrata/nitrita proizvedeno i pušteno u našu životnu sredinu?


Nitrati su delimično nađeni u zemljištu i odatle su rašireni u životnoj sredini od hrane do atmosfere i vode. Više koncentracije se očekuju tamo gde se koriste đubriva, pri truljenju životinjskih i biljnih ostataka, u otpadnim vodama iz deponija mulja i smeća i u industrijskom otpadu. Nitrati su uvek u višim koncentracijama od nitrita.

Viši nivo nitrata je nađen u podzemnoj vodi čak do 20 mg/L, ali mnogo više vrednosti su nađene u plitkim vodotocima, zagađenim naseljima (otpadne vode) i/ili usled ekcesne upotrebe đubriva. U površinskim vodama, iskorišćenje nitrata kao đubriva od strane biljaka nastoji da smanji značajno koncentraciju nitrata, ostavljajući problem u podzemnim vodama.


Kako se nitrati/nitriti pojavljuju u našoj vodi za piće?


Nitritni jon rasprostranjen je u podzemnim vodama, najčešće u neznatnim količinama. Povišeni sadržaj ovog jona može se javiti pri procesu stvaranja amonijačnih jedinjenja i organskih materija, a i pri redukciji nitrata u nitrite. Oksidacija amonijačnih jedinjenja često je izazvana delatnošću nitrifikujućih bakterija.

Nitriti nisu nađeni u značajnoj količini u površinskim vodama zbog oksidacije do nitrata. Kada se nitriti nađu u vodi u značajnoj količini, to je znak zagađenja otpadnih voda bakterijama i oličenje neadekvatne dezinfekcije. Mogu se naći u otpadnim vodama i otpadnim vodama deponija, poljoprivrednih površina i atmosferske kanalizacije gradova.


Kako će nitrati/nitriti biti otkriveni i uklonjeni iz moje vode za piće?


Higijenska ispravnost vode je regulisana Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl.list 42/98 i 44/99). Ovim pravilnikom se propisuje higijenska ispravnost vode za piće koja služi za javno snabdevanje stanovništva ili za proizvodnju namirnica namenjenih prodaji.

Higijenska ispravnost vode iz vodovoda za javno snabdevanje stanovništva vodom za piće i iz sopstvenih objekata organizacija koje proizvode ili prerađuju namirnice na industrijski način utvrđuje se sistematskim vršenjem osnovnih i periodičnih pregleda sirove vode u jednakim razmacima u toku meseca, odnosno godine zavisno od broja ekvivalentnih stanovnika.

Broj pregleda vode u odnosu na higijensku ispravnost, zavisi od broja stanovnika – korisnika vode, kao i od vrste vodnog objekta.

U slučajevima akcidentalnog oštećenja vodoizvorišta, kada pojedine higijenske supstance prelaze dozvoljene norme, može se dozvoliti upotreba te vode najviše do sedam dana, ali samo pod uslovom da te koncentracije ne deluju direktno štetno na ljudsko zdravlje.


Kako ću znati da su nitrati/nitriti u mojoj vodi za piće?


Ako koncentracija nitrata/nitrita prelazi MDK, vodosnabdevač mora obavestiti javnost putem novina, radija, televizije i drugim sredstvima. Dodatne aktivnosti, kao što su obezbeđenje alternativnih izvora vode za piće, može biti potrebno kako bi se sprečili ozbiljni rizici za javno zdravlje.


Maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK)


Prema smernicama EU granična vrednost za nitrite iznosi 0,1 mg/L, uz napomenu da se granica za nitrite može povećati na 0,5 mg/L kada se obavlja hlorisanje i za uslove kada je zbir [NO3-]/50 + [NO2-]/3 manji ili jednak sa 1 (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrite po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 0,03 mg/L (Sl. list SRJ 42/98).

Prema smernicama EU granična vrednost za nitrate iznosi 50 mg/L (Directive 98/83/EC). Granična vrednost za nitrate po našem Pravilniku za pijaću vodu iznosi 50 mg/L (Sl. list SRJ 42/98).


Za čistiju i zdraviju vodu, uzmite aparat za prečišćavanje vode danas!


Uživajte u bezbednoj i ukusnoj vodi u svom domu. Naručite svoj aparat za prečišćavanje vode sada i iskoristite posebne uslove kupovine na rate!

Naručite sada

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun