N O B E L

Voda kakva treba da bude!

Voda i zdravlje

Šta je “jonizovana voda” i da li postoje realne zdravstvene koristi od ovog tipa vode?

Šta je "jonizovana voda"? Termin je u suštini besmislen. Istina, moguće je da voda sadrži rastvorene jone (“električno napunjeni” atomi ili molekuli), ali takva voda se ne može zvati "jonizovanom vodom". Skoro sve vode koje se nalaze u prirodi dobijaju jone kalcijuma i bikarbonata zbog toga što dolaze u kontakt sa stenama i naslagama. Čak i najčistija kišnica sadrži neke male količine jona kalcijuma i bikarbonata koji se formiraju prilikom dolaska ugljen-dioksida u atmosferu.

Čista voda se sastoji skoro u potpunosti od H2O molekula labavo povezanih u mrežu nalik strukturi u kojoj pojedini molekuli stalno menjaju “partnere”. Vodeni molekuli pokazuju vrlo malu tendenciju da se ograde ("jonizuju") od vodoničnih i hidroksid jona: H2O=H++OH-, ali stepen hemijske reakcije je ozbiljno ograničen činjenicom da je obrnuta reakcija mnogo brža, tako da u proseku, samo oko dva od svake milijarde H2O molekula će se razdvojiti.

Neelektrični uređaji ili hemijski aditivi su sposobni za povećanje koncentracije jona u čistoj vodi iznad ovog navedenog razdvajanja H2O molekula koje je toliko malo da se iz praktičnih razloga čista voda može smatrati oslobođenom od jona, o čemu svedoči i činjenica da neće moći da provodi struju.


Istina o jonizovanoj vodi


Svi vodeni rastvori, oni koji su kiseli i oni koji su alkalni sadrže i H+ i OH- jone. Ako količina H+ jona prevazilazi količinu OH- jona, voda je kisela. Ako u vodi postoji više OH- jona u odnosu na H+ jone, voda je alkalna. Čista voda koja sadrži jednak broj oba navedena jona je neutralna. Hemičari izražavaju stepen kiselosti ili alkalnosti vode, na osnovu pH skale koja obuhvata vrednosti od 0 do 14. Za kisele rastvore pH vrednost je manja od 7 (pH < 7,0), a za bazne rastvore je veća od 7 (pH > 7,0).

Čista voda, kao neutralna, ima pH vrednost 7. Svaka vrednost na pH skali predstavlja promenu sa indeksom različitosti od 100 puta u odnosu na dve vrste jona. Na primer, ako je pH vrednost 8, u tom vodenom rastvoru ima 100 puta više OH- jona u odnosu na H+ jone.Bez obzira da li je voda kisela ili alkalna, ona će uvek sadržati jednak broj pozitivnih i negativnih naelektrisanja.


Kako imati čistu vodu u svom domu? 


Jednostavno!

Kupite Nobel aparat za prečišćavanje vode i rešićete se problematične vode sa česme kao i kupovine flaširane vode za piće.

 

Kako da nas kontaktirate

Adresa

Nobnek, Prve Pruge 1D, 11080, Zemun